VN-adviesgroep voor Internet Governance start voorbereiding IGF2017

By 23/03/17 No Comments

Door: Arnold van Rhijn

De multistakeholder adviesgroep van het mondiale Internet Governance Forum (hierna: MAG) kwam begin maart dit jaar voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. De MAG bestaat uit 55 leden die afkomstig zijn uit diverse werelddelen en stakeholdergroepen (o.a. bedrijfsleven, overheden, technische en academische gemeenschap en maatschappelijk middenveld). Eerder had de Secretaris-Generaal van de VN formeel de voorzitter en de leden (her)benoemd voor de periode 2017-2018.

Doel van deze bijeenkomst van de MAG was tweeledig: evaluatie van het Internet Governance Forum (IGF) dat vorig jaar december in Mexico (Guadalajara) plaatsvond en voorbereiding van het IGF dat dit jaar van 18-21 december zal worden gehouden in het Palais des Nations, het Europese hoofdkwartier van de VN, in Genève.

Tijdens de evaluatie van IGF2016 door de MAG, die ook openstond voor stakeholders, werden ook de ervaringen en verbetersuggesties van de NLIGF deelnemers aan IGF2016 door ondergetekende ingebracht. Dit, op basis van de resultaten van een debriefingsbijeenkomst voor de NLIGF deelnemers op 16 februari jl. Zo werd onder meer een lans gebroken voor meer innovatieve en interactieve debatten (bijv. breakout sessies) op het IGF. Ook werd bepleit ontwikkelingslanden een podium (‘African Hour’) te bieden om hun beleid en activiteiten op internetgebied te delen.

Het mandaat van het IGF werd in december 2015 door de Algemene Vergadering van de VN met 10 jaar verlengd. Volgens de MAG biedt deze termijn de opening een strategisch meerjarenplan voor het IGF te ontwikkelen. Daarin kunnen de online discussies over actuele internet-gerelateerde onderwerpen die door het jaar heen in IGF-verband plaatsvinden, zoals Best Practice Fora (o.a. cybersecurity) en Dynamische Coalities (o.a. Internet of Things), een plaats krijgen. Hetzelfde geldt voor de implementatie van de concrete voorstellen van een VN-werkgroep uit 2012 om het IGF te verbeteren. De Algemene Vergadering van de VN had in Resolutie 70/125 van 16 december 2015 opgeroepen die implementatie te versnellen. Het gaat daarbij onder meer om:

* de samenwerking tussen nationale en regionale IGF’s onderling en met het mondiale IGF te intensiveren;
* de betrokkenheid van met name ontwikkelingslanden en jongeren bij het IGF te vergroten;
* de synergie tussen het IGF en andere relevante internationale organisaties/platforms, zoals WTO, ITU, WEF en GFCE,  te versterken
* het IGF-secretariaat meer financiële stabiliteit te geven.

Het IGF-secretariaat zal dit allemaal in kaart brengen ten behoeve van een nog op te richten werkgroep van de MAG die de voorgestelde verbeteringen moet gaan oppakken.

Vervolgens boog de MAG zich over de voorbereiding van het programma voor IGF2017. Vrij snel werd overeenstemming bereikt over het overkoepelende thema voor IGF2017: ‘Shape Your Digital Future!’. Ook ging de MAG akkoord met de verbeterde criteria voor indiening, beoordeling en selectie van de workshopvoorstellen voor IGF2017. De workshopvoorstellen kunnen vanaf 31 maart tot en met 3 mei a.s. via de website van het IGF worden ingediend. De definitieve selectie van de workshopvoorstellen door de MAG zal plaatsvinden op haar bijeenkomst van 13-15 juni a.s.

Arnold van Rhijn is werkzaam bij de directie Telecommarkt van het ministerie van Economische Zaken. Hij is tevens op persoonlijke titel lid van de VN-adviesgroep voor Internet Governance.